O Energa OZE

Energa OZE S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Adres do korespondencji: 
ul. Grunwaldzka 42a, 
83-000 Pruszcz Gdański 
 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000512140
NIP: 593-23-72-895
Regon 192902676
Kapitał zakładowy/wpłacony 1.109.241.000,00 zł

Energa OZE SA to Spółka należąca do Grupy Energa. Pełni w niej rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa OZE SA. koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi  modernizacyjno-serwisowe.

Jako spółka, Energa OZE S.A. prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi około 208 MWe. Hydroelektrownie produkują energię elektryczną na poziomie około 900 GWh rocznie.

Energa OZE S.A. zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo spółka eksploatuje 5 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 211 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 112 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 430 GWh. W eksploatacji Energa OZE S.A. znajdują się również 2 elektrownie fotowoltaiczne w Gdańsku i Czernikowie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW.