Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Przykona

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmujaca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Przykona

Spółka: Energa OZE SA
Miejsce pracy: Przykona, woj. wielkopolskie
Ogłoszenie BL/R/33/2019

Jeśli posiadasz:
•    wykształcenie  techniczne (preferowane: mechanika, elektroenergetyka lub inne kierunki pokrewne);
•    uprawnienia SEP bez ograniczeń napięcia kat. E + D, gr. 1, UDT do obsługi podestów i wciągników, GWO lub pochodne w obszarze Working at Heights, First Aid;
•    doświadczenie (minimum 2 lata) w zakresie wykonywania samodzielnych działań serwisowych na turbinach wiatrowych – preferowany producent Vestas powyżej 2 MW lub inny;
•    minimum 1 rok doświadczenia przy czynnej obsłudze urządzeń elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;
•    komunikatywną znajomość języka angielskiego;
•    znajomość programów MS Office;
•    znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych, obsługą, konserwacją i remontami maszyn i urządzeń, układami technologicznymi  - elektrowni wiatrowych;
•    stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3 m;
•    użytkową znajomość przepisów prawa energetycznego, budowlanego, ochrony środowiska;
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołem – mile widziane;
•    prawo jazdy kat. B;
•    możliwości dyspozycyjne.

Zgłoś się do nas!
Ta praca jest dla Ciebie!


Jako Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Przykona będziesz uczestniczył/a m.in. w:
•    nadzorze nad pracami realizowanymi przez serwis zewnętrzny;
•    realizacji działań ruchowych na rozdzielni elektroenergetycznej 20kV;
•    realizacji prac serwisowych ( usuwanie przyczyn i skutków awarii) oraz przeglądów okresowych turbin wiatrowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
•    koordynacji/współpracy z personelem nadzorującym pracę farmy wiatrowej;
•    koordynacji/nadzorze nad przebiegiem działań serwisowych i innych działań eksploatacyjno-ruchowych przez firmy zewnętrzne;
•    współpracy ruchowej z operatorem sieci przesyłowej;
•    nadzorze pracy farmy wiatrowej w celu utrzymania urządzeń w ciągłej gotowości do produkcji energii elektrycznej;
•    obsłudze farmy wiatrowej w zakresie turbin wiatrowych i urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
•    dbałości o terminowe wykonywanie przeglądów i inspekcji urządzeń technicznych;
•    ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami;
•    bezpośrednim nadzorze nad istotnymi czynnościami obsługowymi oraz raportowaniem zdarzeń zaistniałych na farmach.

Oferujemy Ci:
•    zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę;
•    wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności;
•    możliwości wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
•    rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych;
•    dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Osoby zainteresowane pracą w Energa OZE SA w Departamencie Eksploatacji OZE/Wydział Elektrowni Wiatrowych i Fotowoltaicznych, prosimy o przesłanie CV  (w języku polskim) w terminie do dnia 17.11.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: rekrutacje.oze@energa.pl . Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja  –  Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Przykona lub nr ogłoszenia BL/R/33/2019.
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.


Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)    Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000512140, nr REGON 192902676, NIP 593-23-72-895, o kapitale zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00  zł (wpłaconym w całości).
2)    Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oze@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański                                   ul. Grunwaldzka 42a.
3)    Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-oze@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b.   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c.   art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
6)    Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7)    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.    Uprawnione organy publiczne,
b.    Podmioty dostarczające korespondencję,
c.    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
d.    Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
8)    Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9)    Informujemy o przysługującym prawie do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b.    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.    przenoszenia danych,
e.    wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f.    usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,

10)    Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa OZE S.A danych osobowych szczególnej kategorii określonych
w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’