Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Karścino

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmujaca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Serwisant  ds. Farmy Wiatrowej Karścino
Spółka: Energa OZE SA
Miejsce pracy: FW Karścino  pow. białogardzki , 78 -230 Karlino
Ogłoszenie BL/R/25/2019

Oczekiwania wobec kandydata:

 • doświadczenie (minimum 2 lata) w zakresie wykonywania samodzielnych działań serwisowych                           na turbinach wiatrowych równych lub powyżej 1,5 MW;
 • wykształcenie  techniczne (wymagane i/lub mechanika, elektryka, elektroenergetyka lub inne kierunki pokrewne);
 • uprawnienia SEP (wymagane do 20kV) E gr.I;
 • uprawnienia UDT dla obsługi podestów i wciągników;
 • szkolenie GWO lub pokrewne w zakresie pierwszej pomocy, pracy na wysokości i p.poż;
 • zalecane doświadczenie przy czynnej obsłudze urządzeń elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;
 • znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych, obsługą konserwacją i remontami maszyn i urządzeń, układami technologicznymi  - elektrowni wiatrowych,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • prowadzenie prac serwisowych ( usuwanie przyczyn i skutków awarii) oraz przeglądów okresowych turbin wiatrowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, praca na wysokości powyżej 3 m;
 • koordynacja/współpraca z personelem nadzorującym pracę farmy wiatrowej;
 • koordynacja/nadzór nad przebiegiem działań serwisowych i innych działań eksploatacyjno-ruchowych przez firmy zewnętrzne;
 • dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów i inspekcji urządzeń technicznych;
 • ścisła współpraca z podwykonawcami i dostawcami;
 • sporządzanie raportów dotyczących zdarzeń zaistniałych na farmach.

Oferujemy:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Osoby zainteresowane pracą w ENERGA OZE SA w Departamencie Eksploatacji OZE/Wydział Elektrowni Wiatrowych i Fotowoltaicznych, prosimy o przesłanie CV  (w języku polskim) w terminie   do dnia 31.12.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w ENERGA OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: . Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja  – Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Karścino lub nr ogłoszenia BL/R/25/2019.
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)    Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000512140, nr REGON 192902676, NIP 593-23-72-895, o kapitale zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00  zł (wpłaconym w całości).
2)    Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oze@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański                                   ul. Grunwaldzka 42a.
3)    Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-oze@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b.   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c.   art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
6)    Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7)    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.    Uprawnione organy publiczne,
b.    Energa SA,
c.    Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
d.    Podmioty dostarczające korespondencję,
e.    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
f.    Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
8)    Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9)    Informujemy o przysługującym prawie do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b.    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.    przenoszenia danych,
e.    wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f.    usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,

10)    Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa OZE S.A danych osobowych szczególnej kategorii określonych
w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’