Główny specjalista ds. bezpieczeństwa

Grupa Kapitałowa Energa, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa

Spółka: Energa OZE S.A.
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
Ogłoszenie nr BL/R/1/2020

Jeśli posiadasz:
•    wykształcenie wyższe;
•    doświadczenie (minimum 5 lat) w zakresie bezpieczeństwa;
•    doświadczenie w zakresie identyfikacji i analizy incydentów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo;
•    znajomość systemów bezpieczeństwa i technologii (definiowanie wymagań, określanie parametrów świadczenia usługi itp.);
•    znajomość zagadnień związanych z branżą energetyczną;
•    poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przebytych szkoleniach;
•    doświadczenie w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów;
•    umiejętność analitycznego i biznesowego myślenia;
•    umiejętność wielozadaniowości oraz inicjatywy;
•    umiejętność rozwiązywania problemów;
•    umiejętność pracy pod presją czasu;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    prawo jazdy kat. B;

A ponadto jesteś:
•    zaangażowana/y i odpowiedzialna/y w realizacji powierzonych zadań;
•    biegła/y w obsłudze komputera, w tym pakietu MS Office – Word, Excel, PowerPoint;
•    komunikatywna/y, systematyczna/y, skrupulatna/y;
•    niekarany

Zgłoś się do nas!
Ta praca jest dla Ciebie!


Jako Główny specjalista ds. bezpieczeństwa będziesz uczestniczył/a m.in. w:
•    opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu procedur dotyczących systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom korupcji i konfliktowi interesów;
•    terminowym i rzetelnym wykonywaniu i monitorowaniu zadań z zakresu systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom korupcji i konfliktowi interesów.
•    realizacji zadań wynikających z prawidłowego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa.
•    identyfikacji i analizie incydentów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo.
•    współpracy z podmiotami świadczącymi usługi w obszarze bezpieczeństwa.
•    projektach z obszaru systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom korupcji i konfliktowi interesów.
•    inicjowaniu i podejmowaniu działań dotyczących systemów bezpieczeństwa w Spółce, jak również działań podnoszących wiedzę i świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa.
•    współpracy z organami administracji.

Oferujemy:
•    zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę;
•    wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności;
•    możliwości wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
•    rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych;
•    dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.


Osoby zainteresowane pracą w Energa OZE SA w Biurze Bezpieczeństwa , prosimy o przesłanie CV  (w języku polskim) w terminie do dnia  21 lutego 2020 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: rekrutacje.oze@energa.pl .

Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja  – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa lub nr ogłoszenia BL/R/1/2020.
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Energa OZE SA w Gdańsku, Al. Grunwadzka 472, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych
nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr BL/R/1/2020
.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)    Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000512140, nr REGON 192902676, NIP 593-23-72-895, o kapitale zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00  zł (wpłaconym w całości).
2)    Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oze@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański                                   ul. Grunwaldzka 42a.
3)    Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-oze@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b.   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c.   art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
6)    Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7)    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.    Uprawnione organy publiczne,
b.    Podmioty dostarczające korespondencję,
c.    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
d.    Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
8)    Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9)    Informujemy o przysługującym prawie do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b.    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.    przenoszenia danych,
e.    wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f.    usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,

10)    Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.