FW Myślino
1
Rok uruchomienia 10.12.2014, wykonawcą była firma Breva Sp. z o.o
2
od 15.04.2015 właścicielem jest Energa Wytwarzanie SA
Parametry techniczne
Turbiny wiatrowe
Farma wiatrowa składa się z 10 turbin wiatrowych, model Gamesa G-97 o mocy 2 MW.
Łączna moc zainstalowana to 20 MW.
Producentem turbin jest firma Gamesa
Siłownia wiatrowa
Całkowita wysokość siłowni wiatrowej ok - 148m
Moc znamionowa pojedynczej siłowni - 2 MW,
Wieża
Wysokość wieży - 100m
Wirnik
Średnica wirnika - 97m
O obiekcie

Teren na którym usytuowana jest farma, charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem wysokości i brakiem zadrzewienia. W chwili obecnej użytkowany jest typowo rolniczo. Obszar inwestycji znajduje się poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym (w tym poza obszarami objętymi programem „Natura 2000”).

ZWIERZĘTA
Na obszarze gminy Gościno wykazano łącznie 143 taksony zwierząt bezkręgowych. Z czego najwięcej wyróżniono w grupach: pluskwiaków, chrząszczy i mięczaków. Wśród bezkręgowców wykazano 12 gatunków prawnie chronionych, 10 gatunków z czerwonych list oraz 1 gatunek z  listy Konwencji Siedliskowej. Większość bezkręgowców związana jest z terenami użytków rolniczych i nieużytków a także łąkami podmokłymi. Na taki obraz różnorodności biologicznej ma rolniczy charakter gminy.

Spośród fauny kręgowców stwierdzono 100 gatunków zwierząt, z których najliczniejsze to ptaki, stanowiące 64% struktury zespołu. 73% gatunków w gminie Gościno to gatunki podlegające ochronie prawnej, spośród nich 4 gatunki – to gatunki z ,,Polskiej czerwonej księgi zwierząt – kręgowce”: kania czarna  (występowanie -lasy bukowe nad jez. Kamica ), kania ruda (występowanie - las pod Ząbrowem; skraj lasu i pola na północ od Pobłocia Małego), bielik (występowanie - Parsęta Ząbrowo), orlik krzykliwy (występowanie na terenie Równiny Gryfickiej w obszarze Kremów Rymańskich).

Jak pokazują doświadczenia, istnienie samej farmy wiatrowej nie wpływa na zwierzęta lądowe. Doświadczenia z parków elektrowni wiatrowych w Polsce i za granica pokazują, że zwierzęta te swobodnie przemieszczają się na terenach sąsiadujących z elektrowniami wiatrowymi oraz na terenach samych farm.

W krajobrazie rolniczym obszaru Farmy Wiatrowej Myślino stwierdzono gniazdowanie 26 gatunków ptaków. Większość gatunków to ptaki pospolite i liczne, a ich trend zmian liczebności populacji w skali kraju wykazuje w ostatnich dwóch latach tendencje wzrostową

ROŚLINY
Zróżnicowanie szaty roślinnej obszaru wokół Farmy Wiatrowej Myślino jest wynikiem obecności trzech elementów struktury przyrodniczej krajobrazu:

  • roślinności pól uprawnych o charakterze monokulturowym,
  • kompleksu leśnego położonego we wschodniej części opisywanego obszaru, w skład którego  wchodzą głównie:
  • suboceaniczy bór sosnowy Leucobryo-Pinetum, ze sztucznie wprowadzonym świerkiem (na zachód od drogi Myślino-Pobłocie Małe). W runie dominuje śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, mietlica pospolita Agrostis capillaris, borówka czarna Vaccinium myrtillus i brusznica V. vitis-idaea,
  • bór sosnowy wilgotny Molinio caeruleae-Pinetum – z dominującą w runie trzęślicą modrą Molinia caerulea, występujący w misach obniżeń wytopiskowych i na obrzeżach torfowisk. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna Pinus silvestris z niewielka domieszka brzozy omszonej Betula pubescens, w podszycie obficie kruszyna pospolita Frangula alnus, w runie zaś borówka czarna Vaccinium myrtillus, pięciornik kurze ziele Potentilla erecta      oraz turzyca pospolita Carex nigra,
  • bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris zespół objety ochrona

W podszycie obficie występuje bagno zwyczajne Ledum palustre oraz borówka bagienna Vaccinium uliginosum, w runie zaś wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, wrzos zwyczajny Calluna vulgaris oraz bażyna czarna Empetrum nigrum.

Jednym z ekosystemów znajdujących się we wsi Myślino położony jest park podworski, z połowy XIX wieku, od południa przylegający do dawnych zabudowań dworskich z szeregiem potężnych dębów szypułkowych Quercus robur, z których osiem objęto ochrona w formie pomników przyrody. Obok dębów, w drzewostanie liczne są jesiony wyniosłe, buki (z których na wyróżnienie zasługuje chroniony jako pomnik okaz odmiany czerwono listnej o obwodzie 410 cm oraz młode drzewo o dwóch pniach wyrastających z ziemi i łączących się w jeden pień na wysokości ok. 0,5 m)

Lokalizacja
Zdjęcia