Działalność firmy

ENERGA Wytwarzanie SA to Spółka należąca do Grupy ENERGA. Pełni w niej rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie SA. koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi  modernizacyjno-serwisowe.

Jako spółka, ENERGA Wytwarzanie SA prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi około 208 MWe. Hydroelektrownie produkują energię elektryczną na poziomie około 900 GWh rocznie.

ENERGA Wytwarzanie SA zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo spółka eksploatuje 5 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 211 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 112 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 430 GWh. W eksploatacji ENERGA Wytwarzanie SA znajdują się również 2 elektrownie fotowoltaiczne w Gdańsku i Czernikowie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW.