Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.cieplokaliskie.com.pl

Sekretariat:
62 766 69 25, Fax 62 763 22 34

Władze


Marek Bartczak – Prezes Zarządu

Robert Krawczyński – Wiceprezes Zarządu 

 

Działalność firmy

Głównym celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną.
Podstawowa działalność gospodarcza prowadzona jest w oparciu o koncesje:

  • Decyzja WCC/1261/21346/W/OPO/2014/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2014 r. w zakresie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła,
  • Decyzja PCC/1213/21346/W/OPO/2014/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2014 r. w zakresie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,
  • Decyzja OCC/362/21346/W/OPO/2014/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2014 r. w zakresie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem.

Spółka oferuje ponadto usługę kompleksowej eksploatacji węzłów cieplnych przyłączonych do Sieci Ciepłowniczej Miasta Kalisza, jak również usługi laboratoryjne w zakresie wykonywania badań węgla kamiennego, oleju elektroizolacyjnego i turbinowego oraz wody.

Miejska sieć ciepłownicza zasilana jest z dwóch źródeł ciepła:

  • Ciepłownia Rejonowa przy  Al. Wojska Polskiego 33 -  jest własnością Ciepła Kaliskiego Sp. z o.o., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz,
  • Elektrociepłownia Kalisz – jest własnością ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg.

Łączna długość wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowniczej to 65,56 km, natomiast technologiczna sieć stałotemperaturowa ma długość ok. 1,75 km.

W ramach projektu "Efektywna dystrybucja energii na 2015 r." zostało do wykonania 2,42 km sieci preizolowanej.
 

Historia

Spółka Ciepło Kaliskie została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 4 października 2011 roku.

Początkowo kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 zł., a właścicielem 100 % udziałów było Miasto Kalisz.

W kwietniu 2012 roku Miasto Kalisz wniosło do Spółki aport w postaci stanowiącego jego własność mienia ciepłowniczego, tworzącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Dnia 5 kwietnia 2013 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraziło zgodę na zbycie przez jedynego wspólnika – Miasto Kalisz 90% udziałów Spółki.

W wyniku podpisania w dniu  9 kwietnia 2013 umowy sprzedaży właścicielem 90% udziałów Spółki stała się ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, a Ciepło Kaliskie stało się jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENERGA.

1 kwietnia 2014 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA na rzecz spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o..

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Energa Elektrociepłownia Kalisz SA (obecnie w likwidacji) z siedzibą w Kaliszu i  Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu zawarły porozumienie w sprawie przejęcia praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług eksploatacyjnych. Spółka Energa Elektrociepłownia Kalisz SA (obecnie w likwidacji) z siedzibą w Kaliszu przeniosła na rzecz Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług eksploatacyjnych. Jednocześnie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu wyraziło zgodę na przejęcie przez Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z powyższej umowy, co oznacza iż Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. wstąpiło w prawa i obowiązki Spółki Energa Elektrociepłownia Kalisz SA (obecnie w likwidacji).

Z dniem 19 listopada zmianie uległa struktura udziałowców w Spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. W chwili obecnej ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. posiada 91,24% udziałów, Miasto Kalisz - 8,76%.

W dniu 23 listopada 2015 r. Spółka  Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zmieniła nazwę na ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o..