Modernizacja EW Borowo

Informacje o inwestycji
Realizowana przez spółkę
ENERGA Wytwarzanie SA
Miejsce realizacji
Borowo
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

Opis projektu

Głównym celem niniejszego Projektu jest zwiększenie wolumenu energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowni wodnej Borowo o ok . 757,58 MWh/rok. Realizacja zadania przełoży się m.in. na uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wymiarze blisko 630 ton rocznie, a także innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez elektrownie konwencjonalne. Przedmiotem modernizacji EW Borowo jest wyposażenie obiektu w dodatkową, wysokosprawną turbinę wodną o mocy ok. 0,7 MWe oraz nowe urządzenia elektrotechniczne, zakłada się m.in. wymianę rozdzielni 15kV wraz ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową
z transformatorami suchymi. Nowa turbina zostanie zamontowana w istniejącej niezagospodarowanej komorze i przyjmie cały charakterystyczny przepływ roku średniego, pozostawiając nisko sprawne, istniejące dwa hydrozespoły elektrowni w rezerwie, ograniczając ich pracę do szczytowych przepływów występujących średnio przez kilka dni
w roku. Takie rozwiązanie minimalizuje oddziaływanie modernizacji na środowisko naturalne. Instalacja nowego hydrozespołu i zastąpienie wiekowych już urządzeń wydłuży oczekiwany „czas życia" elektrowni, oddanej do użytkowania ok. 1918-1919 roku.
Badania sprawności pracy istniejących hydrozespołów wykazały, że osiągają one obecnie maksymalny poziom ok. 77%. Jeszcze w 1967 r. obserwowano sprawność na poziomie 85%. Przewidywana jest dalsza degradacja parametrów sprawnościowych, jak i wzrost awaryjności zainstalowanych urządzeń. Utrzymanie w pracy istniejącej elektrowni wodnej jest rozwiązaniem tańszym niż budowa nowego obiektu. Realizacja projektu jest możliwa jedynie w przypadku przyznania dotacji. Na powyższe wpływ ma utrata w perspektywie 2020 roku praw majątkowych przyznawanych do energii z OZE oraz relatywnie niskie ceny energii elektrycznej.
Projekt „Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie" będzie realizowany na terenie Gminy Kalisz Pomorski, która należy do tzw. Specjalnej Strefy Wyłączenia (SSW) -obszaru strategicznej interwencji.

Cele i rezultaty projektu

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej w EW Borowo poprzez zastosowanie nowego hydrozespołu o większej sprawności niż obecnie funkcjonujące dwa hydrozespoły. W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie uniknięta emisja CO2
w wymiarze 630 ton CO2 rocznie, zwiększona produkcja energii elektrycznej o 757,58 MWh/rok. Łącznie roczne korzyści ze zwiększenia produkcji w EW Borowo w zakresie poprawy

jakości powietrza wyniosą ok. 181 tys. zł rocznie, a ich wartość rezydualna wynosi ponad 3,6 mln zł. Przeprowadzona analiza potrzeb wskazuje na wyrażaną przez społeczeństwo lokalne gminy Kalisz Pomorski potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Wysoki udział wysokoemisyjnych źródeł konwencjonalnych w produkcji energii ogółem - jako główny problem identyfikowany przez społeczeństwo lokalne - prowadzi do stałego
i systematycznego pogarszania stanu środowiska, w jakim żyje człowiek. Gmina Kalisz Pomorski jako jeden z wiodących sposobów na walkę z emisją CO2 uznaje rozwój odnawialnych źródeł energii, przy czym warunkiem jest zgodność tego projektów z planistyką (SUiKZP, MPZP), środowiskiem naturalnym i oczekiwaniami społeczeństwa ( brak negatywnego oddziaływania na otoczenie). ENERGA Wytwarzanie SA, jako właściciel istniejącej Małej Elektrowni Wodnej Borowo i jednocześnie podmiot odpowiedzialny za bezpieczną i niezawodną eksploatację tego obiektu identyfikuje potrzebę modernizacji Małej Elektrowni Wodnej Borowo, w szczególności obejmującej montaż dodatkowego hydrozespołu. Modernizacja ma prowadzić do zwiększenia produkcji energii elektrycznej
z OZE, ale także poprawić stan techniczny istniejącej, wyeksploatowanej infrastruktury OZE, zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji i ułatwić bieżącą obsługę. Projekt spełnia wymagania społeczeństwa w zakresie planistyki, środowiska naturalnego i cechuje się brakiem negatywnego oddziaływania na otoczenie. Pozyskanie środków na modernizację elektrowni pozwoli na przezwyciężenie występujących problemów dotyczących sfinansowania planowanych do realizacji prac modernizacyjnych obiektu małej elektrowni wodnej Borowo.

 

 Zmodernizowana elektrownia charakteryzować będzie się:


•  wyższą sprawnością przetwarzania energii wody,
•  wyższą sprawnością transformacji i przesyłu energii do sieci dystrybucyjnej,
•  brakiem ryzyka środowiskowego wycieku oleju ze stacji transformatorowej,

•  zmniejszonym zakresem niezbędnej obsługi obiektu,
•  lepszą ochroną przed wysokim poziomem wody powodziowej,
•  wydłużonym przewidywanym czasem ekonomicznej użyteczności.


Korzyści i koszty społeczne

Opierając się na przepływach finansowych i społeczno-ekonomicznych, dokonano ich pogrupowania w kategorie kosztów i korzyści w celu obliczenia wskaźnika B/C. W wyniku kalkulacji potwierdzono, że korzyści społeczno-ekonomiczne i przychody finansowe przewyższają co do wartości bieżącej koszty i nakłady - wskaźnik korzyści do kosztów dla niniejszego projektu wynosi 1,33. SSW Projekt „Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie" będzie realizowany na terenie Gminy Kalisz Pomorski, która należy do tzw. Specjalnej Strefy Wyłączenia (SSW) - obszaru strategicznej interwencji. Uchwałą nr 838/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. przyjęto dokument „ Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych", zaktualizowany na podstawie uchwały nr 1497/15 z dnia 7 października 2015 r. Teren Gminy Kalisz Pomorski należy do tzw. obszaru podstawowego (obejmuje on gminy, w których zdiagnozowano deficyty w co najmniej trzech z sześciu analizowanych obszarów problemowych). Na terenie Gminy Kalisz Pomorski zdiagnozowano występowanie wszystkich sześciu obszarów problemowych. Zgodnie z ww. dokumentem jednym z celów interwencji na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia jest „Aktywizacja gospodarcza obszarów wymagających specjalnego wsparcia", obejmująca priorytet „Wsparcie dla OZE, w tym energetyki rozproszonej". Autorzy opracowania argumentują, iż istotna dla przyszłego rozwoju obszaru jest energetyka związana z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii obejmuje zarówno wspieranie rozwoju inwestycji efektywnie i racjonalnie wykorzystujących OZE, jak też wsparcie podmiotów gospodarczych działających na rzecz wykorzystania OZE. Projekt „Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie" jest zgodny z celami interwencji dla Specjalnej Strefy Wyłączenia. Projekt przyczynia się do przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego. Skuteczność Należy wskazać, iż realizacja projektu wpisuje się w „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kalisz Pomorski".