Aktualności

03-09-2019

Zmiana nazwy spółki z Energa Wytwarzanie SA na Energa OZE SA

3 września 2019 r. nastąpiła zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółki, w dziale 1, rubryce 1 – „Dane podmiotu”, w pkt. 3 „Firma, pod którą spółka działa” dokonano zmiany z „Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna” na „Energa OZE Spółka Akcyjna”.

Zmianie uległo tylko oznaczenie (firma) przedsiębiorstwa. Wszelkie pozostałe dane pozostały bez zmian.